Yüksek Divan Kurulu

Yüksek Divan Kurulu

Yüksek Divan Kurulu

Kulübümüz tarihinin ilk Divan Kurulu oluşturuldu.

23.09.2023 tarihinde toplanan genel kurul üyelerimiz Kulüp tarihimizin ilk divan kurulunu oluşturdu.

Yapılan toplantı sonucunda Yüksek Divan Kurulu şu isimlerden oluştu

 

 

BAŞKAN:UĞUR GÜLEK BALTA

 

BAŞKAN YARDIMCISI: CİHAN ERGENÇ

BAŞKAN YARDIMCISI: ERDAL HOŞVER 

 

 

 

 

 

YÜKSEK DİVAN KURULU

Oluşumu –  Görev ve Yetkileri

 

Oluşumu

Madde 29 :

Yüksek Divan Kurulu ; Kulübün danışma ve tüzükte kendisine yetki verilen hallerde karar ve iç denetim organı olup, Kulüpte 25 yılını tamamlamış üyeler ile Kulüp Başkanlığı ve Yönetim Kurulu asıl üyeliği yapmış olanlar Yüksek divan kurulu üyesi olurlar. Divan kurulu üyeleri kendi aralarında 1 Başkan ve 2 üye seçer. Başkan ve Üye seçimi ayrı ayrı oylama ile seçilir. Görev süresi 2 yıl olup olağan genel kurul sonrası 2 ay içerisinde bu seçim yapılır.

 

Görev ve Yetkileri 

Madde 30 :

Yüksek Divan Kurulu ; Kulübün danışma organı sıfatıyla her yıl Ocak ayında olağan, kendi üyelerinin üçte birinin veya Yüksek Divan Kurulu Başkanı’nın veya Yönetim ve Denetim Kurulu’nun yazılı çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Toplantılarda çoğunluk aranmaz.

 

 

Görev ve yetkileri şunlardır ;

 

a)   Yüksek Divan Genel Kurulu, iç denetim organı olarak, gerektiğinde Kulübün idari, mali, hukuki, sportif ve sosyal işlevleri hakkında gerekli gördüğü incelemeleri yaparak Yönetim Kurulu’na bildirir. Yüksek Divan Genel Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu ve diğer kurul ve komitelerden istenilen bilgi ve belgeler, en geç 7 gün içinde yazılı olarak Yüksek Divan Genel Kurulu Başkanlık Divanı’na verilir. 

 

b)   Yüksek Divan Genel Kurulu; Yönetim Kurulu’nca önerilen konularda veya yapılan açıklamalar hakkında veya gerekli gördüğü hallerde, Kulübün tüm kurullarına, komite ve komisyonlarına öneri ve tavsiyelerde bulunur.

 

c)   Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikleri inceleyerek aynen veya değiştirerek onaylar.

 

d)   Yönetim ve Denetim Kurulu’nun vereceği yıllık çalışma raporlarını görüşür. Gerektiğinde raporlar hakkında ilgilileri uyarır ve varsa raporlarda belirtilen sorunları çözüme bağlar.

 

e)   Gereksinim duyulduğunda tüzük değişikliğini Yönetim Kurulu’na önerir.

 

 

g)   Kendi çalışmaları ve Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkındaki görüşlerini bir raporla Genel Kurula sunar.

 

  1. Yüksek Divan Genel Kurulu, ayrıca Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir, yetkilerini kullanır.
  2. Yeni üyelerin ilk inceleme mercii olup sicil kurulu görevinide yapar.

 

 

Yüksek Divan Kurulu , görevlerinin gerektirdiği harcamayı her yıl, bir evvelki yıldan az olmamak üzere bütçede kendisine ayrılan ödenekten karşılar.